Merkkiehdotukset

  Kategoriaehdotukset

   Hakuehdotukset

    Tuotteet

    Tukea koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatukseen

    Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi

    Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi edistää valtakunnallisesti lasten ja nuorten ympäristötietoisuutta, -vastuullisuutta ja luontosuhteen kehittymistä. Yhtenä päätoimintamuotonamme on Vihreä lippu, kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille ja muille kasvatusalan toimijoille. Ohjelma tuo ympäristökuormituksen vähentämisen ja kestävän kehityksen kasvatuksen osaksi jokapäiväistä arkea sekä edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja aktiivista vaikuttamista. Vihreässä lipussa on mukana yli 300 yksikköä ja se tavoittaa 73 500 lasta ja nuorta.

    Kuvaus projektista, johon käyttäisitte Ympäristöbonuksen?

    Projektin tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten sekä heidän opettajien ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta, sen häviämiseen liittyvistä riskeistä sekä oman toiminnan vaikutuksista monimuotoisuuden säilymiseen. Mitä jokainen lapsi ja heidän vanhempansa sekä oma päiväkoti ja koulu voivat arjessaan luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehdä?

    Ympäristöbonuksen avulla tuotamme kouluille ja päiväkodeille luonnon monimuotoisuudesta kertovaa monipuolista ja aktivoivaa materiaalia osana Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmaa. Näemme tarvetta ympäristökasvatusmateriaalin tuottamiseen aiheesta, sillä luonnon monimuotoisuus on nousemassa ilmastonmuutoksen rinnalle yhdeksi polttavimmista ympäristöhaasteista. Aihe on kuitenkin opettajien ja kasvattajien keskuudessa hankalaksi ja monimutkaiseksi koettu.

    Tuottamamme materiaalit kannustavat ja tarjoavat tukea etenkin ulko-opetukseen ja lähiluonnon hyödyntämiseen aiheen parissa, ja ne julkaistaan sähköisesti kaikille kouluille ja päiväkodeille avoimeen käyttöön. Erityisen aktiiviseen käyttöön materiaalit pääsevät Vihreä lippu -ohjelman osallistujien (yli 300 yksikköä ja 73 500 lasta ja nuorta) parissa, jotka voivat niiden pohjalta toteuttaa kokonaisia 1-2 vuoden mittaisia projekteja aiheesta.

    Materiaalien tuottamisen ohella tuemme kasvattajia mahdollisuuksien mukaan myös tarjoamalla maksuttomia, kaikille opettajille ja kasvattajille avoimia luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä työpajoja eri puolilla Suomea sekä valmiita koulu- ja päiväkotivierailuja luonnon monimuotoisuudesta asiantuntevien kouluttajien johdolla.

    Esimerkkejä, mitä tekisitte Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Tuotamme kouluille ja päiväkodeille luonnon monimuotoisuudesta kertovaa monipuolista ja aktivoivaa materiaalia. Kahdelle eri ikäryhmälle (varhaiskasvatus ja koulut) tuotettavat materiaalit kannustavat ja tarjoavat tukea etenkin ulko-opetukseen ja lähiluonnon hyödyntämiseen aiheen parissa, ja ne julkaistaan sähköisesti kaikille kouluille ja päiväkodeille avoimeen käyttöön.

    30 000 €

    Sähköisen materiaalien tuottamisen lisäksi tuotamme aiheesta kouluille ja päiväkodeille konkreettista printtimateriaalia, joka tehostaa käytettävyyttä käytännön kasvatustyössä sekä materiaalin levittämistä opettajille ja kasvattajille messuilla ja muissa kasvatusalan tapahtumissa.

    Tämän ohella järjestämme myös maksuttomia, kaikille opettajille ja kasvattajille avoimia luonnon monimuotoisuus -aiheisia työpajoja eri puolilla Suomea, tarkoituksena tukea materiaalien käyttöönottoa, kokemusten jakamista ja aihepiirin syvällisempää ymmärrystä.

    40 000 €

    Materiaalien (sähköinen ja printti) sekä työpajojen toteuttamisen ohella pääsemme toteuttamaan myös valituilla paikkakunnilla toteutettavan koulu- ja päiväkotivierailukiertueen aiheesta: tarjoamme opettajille ja kasvattajille valmiita koululle tai päiväkodille tilattavia oppituntipaketteja luonnon monimuotoisuudesta asiantuntevan kouluttajan johdolla.

    vihrealippu.fi

    Facebook

    Twitter

    Äänestä FEE Suomea

    Luonto- ja ulkoliikuntapalveluita hengityssairaille

    Hengitysliitto

    Hengitysliiton tehtävä on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaiden asemaa yhteiskunnassa.

    Se tapahtuu näin:

    • Vaikutamme valtakunnallisiin päättäjiin ja päätöksentekoon.
    • Osallistumme valtakunnallisiin työryhmiin.
    • Tuotamme tietoa hengitysterveydestä ja –sairauksista.
    • Annamme sisäilma- ja korjausneuvontaa, home- ja kosteusvaurioille altistuneille vertaistoiminnan ohjausta, sosiaaliturva- ja tupakasta vieroittamisneuvontaa.
    • Tuotamme jäsenille liikuntapalveluja.
    • Ohjaamme yhdistysten toimintaa.
     • 84 paikallista + 2 valtakunnallista yhdistystä, 27 000 jäsentä

    Kuvaus projektista, johon käyttäisitte Ympäristöbonuksen?

    Taustaa

    ”Kaupunkimaisessa ja hygieenisessä ympäristössä luontaisen immuniteetin kehitys jää helposti vajaaksi, joten jokainen kosketus elävään luontoon lisää ihmisen terveyttä ja hyvinvointia.” (lähde: Kimmo Saarinen, FT, dosentti, Kansallinen allergiaohjelma)

    Suomessa on lähes miljoona hengityssairasta. Terveydenhuollon tarjoaman hoidon lisäksi hengityssairaiden ja sisäilmasta sairastavien omahoito on noussut entistä tärkeämpään asemaan. Monipuolisen, hengityssairaan kykyjä vastaavan liikunnan merkitys on tärkeä osa omahoitoa. Hengitysliiton paikalliset hengitysyhdistykset, joita on 86 ympäri Suomen, voivat sitä tarjota. Erityisesti ulkona luonnossa tapahtuvalla liikunnalla on havaittu olevan merkittäviä fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia.

    Hengityssairaiden liikuntaryhmiä on viime vuosina muodostettu Hengitysliiton paikallisyhdistyksiin. AGA Linde Healthcare on tukenut taloudellisesti tätä toimintaa, mutta nyt yhteinen projekti on päättynyt. Tuloksiin oltiin tyytyväisiä molemmin puolin.

    Vaikeaa tai harvinaista hengityssairautta (vaikea astma, keuhkoahtaumatauti, harvinainen hengityssairaus) sairastavilla on rajallinen toimintakyky ja kotihappihoito syrjäyttää pahimmillaan ja kaventaa osallistumista liikuntaan ja muihin sosiaalisiin aktiviteetteihin. Lisäksi sisäilmasta oireilevat ja sairastavat voivat liikkua vain sisäilmaltaan esteettömissä tiloissa.

    Näille kohderyhmille luonnossa ja puhtaassa ulkoilmassa tapahtuva, heidän toimintakykyään vastaava liikunta on fyysisen ja henkisen kuntoutuksen kannalta välttämätön apu arjessa selviämiseksi.

    Projekti

    Projektin nimi on: ”Keuhkot pihalle!”

    Jatketaan ja kehitetään hengityssairaiden liikuntaryhmien toimintaa siten, että

    1. Aktivoidaan paikalliset yhdistykset järjestämään Keuhkot pihalle – projektin hengessä erityisesti luonto- ja muuhun ulkoliikuntaan liittyviä liikuntaryhmiä. Hengitysliitto vastaa liikuntaryhmien perustamiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta.
    2. Koulutetaan liikuntaryhmien ohjaajat tarpeen mukaan ja vastataan osittain tai kokonaan ohjaajien palkkioista (kriteerinä yhdistyksen kantokyky osallistua liikunnanohjaajien osarahoitukseen).
    3. Avustetaan liikuntaryhmien tarvitsemien välineiden hankinnassa (esimerkiksi kävelysauvat ja jumppakepit).
    4. Avustetaan yhdistystä mahdollisten liikuntatilojen vuokrissa, jos on tarve niiden käyttöön (esimerkiksi pakkanen tai muut sääolosuhteet, jotka estävät ulkoliikunnan).

    Esimerkkejä, mitä tekisitte ympäristöbonuksella, jos saisitte:

    20 000 €  

    Hengitysliitto aktivoi yhdistyksiä ja vastaa liikuntaryhmien perustamiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta. Kouluttaa liikuntaryhmien ohjaajat tarpeen mukaan ja vastaa osittain tai kokonaan ohjaajien palkkioista (kriteerinä yhdistyksen kantokyky osallistua liikunnanohjaajien osarahoitukseen).

    30 000 €

    Hengitysliitto aktivoi yhdistyksiä ja vastaa liikuntaryhmien perustamiseen liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta. Kouluttaa liikuntaryhmien ohjaajat tarpeen mukaan ja vastaa osittain tai kokonaan ohjaajien palkkioista (kriteerinä yhdistyksen kantokyky osallistua liikunnanohjaajien osarahoitukseen). Avustaa mahdollisten liikuntatilojen vuokrissa, jos on tarve niiden käyttöön (esimerkiksi pakkanen tai muut sääolosuhteet, jotka estävät ulkoliikunnan).

    40 000 €

    Hengitysliitto aktivoi yhdistyksiä käynnistämään erityisesti ulkoliikuntaryhmiä ja –tapahtumia ja vastaa ryhmien perustamiseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Liitto kouluttaa liikuntaryhmien ohjaajat tarpeen mukaan ja vastaa osittain tai kokonaan ohjaajien palkkioista (kriteerinä yhdistyksen kantokyky osallistua liikunnanohjaajien osarahoitukseen). Avustaa mahdollisten liikuntatilojen vuokrissa, jos on tarve niiden käyttöön (esimerkiksi pakkanen tai muut sääolosuhteet, jotka estävät ulkoliikunnan). Avustaa liikuntaryhmien tarvitsemien välineiden hankinnassa (kävelysauvat, jumppakepit, muut mahdolliset ulkoliikuntaan tarvittavat välineet).

    hengitysliitto.fi

    Facebook

    Instagram

    Twitter

    Äänestä Hengitysliittoa

    Puhdas Itämeri –hankkeet

    John Nurmisen säätio

    John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla mereen kohdistuvilla kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. John Nurmisen Säätiö on käynnistänyt 29 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 18 on viety päätökseen. Suomenlahdella on saatu vähennettyä merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75 prosentilla.

    Kuvaus projektista, johon käyttäisitte Ympäristöbonuksen?

    Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

    John Nurmisen Säätiö käyttäisi Ympäristöbonuksen Puhdas Itämeri -hankkeisiinsa. Hankkeiden tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden määrää. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiön hankkeissa tehostetaan ravinteiden poistoa jätevesistä sekä muista lähteistä ja pienennetään näin ravinnepäästöjä koko Itämeren valuma-alueella.

    Säätiön hankkeissa leikataan mm. maatalouden kuormitusta sekä poistetaan mereen jo päätyneitä ravinteita. Koko Itämeren valuma-alueella säätiö toimii mm. EU-osarahoitteisessa BEST-hankkeessa, jossa parannetaan teollisten jätevesien käsittelyä ja haetaan parhaita käytäntöjä haitallisten aineiden, kuten lääkeaineiden päästöjen, torjumiseksi. Hanketoiminnassa on käynnissä jo neljättä vuotta särkikalan hoitokalastus ja syksyllä 2018 aloitettiin peltojen kipsitys Vantaanjoen alueella, mikä vähentää ravinnekuormitusta Vantaanjokeen ja Suomenlahteen parantaen siten vesistöjen tilaa. Lisäksi kartoitetaan biokaasutuotannon riskejä sekä mahdollisuuksia vähentää meren sisäistä kuormitusta.

    Puhdas Itämeri -työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus. Jokaisessa hankkeessa lasketaan poistetun fosforikilon hinta.

    Esimerkkejä, mitä tekisitte Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Lahjoitetut varat kohdistetaan Puhdas Itämeri-hankkeille kokonaisuutena.

    Laskennallisesti säätiö pystyy vähentämään 20 000 eurolla noin 100 000 kiloa sinilevää Itämerestä (pohjautuen toteutuneiden hankkeiden tuloksiin).

    Vaihtoehtoisesti summalla saadaan kipsikäsiteltyä noin 74 hehtaaria peltoa, jolla vähennetään fosforipäästöjä noin 240 kg tai kalastetaan särkikalaa noin 38 000 kg, jolla poistetaan fosforia merestä noin 270 kg.

    30 000 €

    Lahjoitetut varat kohdistetaan Puhdas Itämeri-hankkeille kokonaisuutena.

    Laskennallisesti säätiö pystyy vähentämään 30 000 eurolla noin 150 000 kiloa sinilevää Itämerestä (pohjautuen toteutuneiden hankkeiden tuloksiin).

    Vaihtoehtoisesti summalla saadaan kipsikäsiteltyä noin 110 hehtaaria peltoa, jolla vähennetään fosforipäästöjä noin 350 kg tai kalastetaan särkikalaa noin 57 000 kg, jolla poistetaan fosforia merestä 400 kg.

    40 000 €

    Lahjoitetut varat kohdistetaan Puhdas Itämeri-hankkeille kokonaisuutena.

    Laskennallisesti säätiö pystyy vähentämään 40 000 eurolla noin 200 000 kiloa sinilevää Itämerestä (pohjautuen toteutuneiden hankkeiden tuloksiin).

    Vaihtoehtoisesti summalla saadaan kipsikäsiteltyä noin 148 hehtaaria peltoa, jolla vähennetään fosforipäästöjä noin 470 kg tai kalastetaan särkikalaa noin 75 000 kg, jolla poistetaan fosforia merestä 525 kg.

    johnnurmisensaatio.fi

    Puhdas Itämeri Facebook

    Puhdas Itämeri Twitter

    Äänestä John Nurmisen säätiötä

    365-klubin nimikkosuojelualue ikimetsää

    Luonnonperintösäätiö

    Suomen ikimetsät hupenevat vauhdilla, tarvitaan toimintaa. Voittoa tavoittelematon Luonnonperintösäätiö tarjoaa jokaiselle suoran linjan luonnonsuojeluun. Säätiö ostaa saamillaan lahjoitusvaroilla ikimetsiä ja hakee niille luonnonsuojelulain tarjoaman pysyvän turvan. Kaikki lahjoitusvarat käytetään metsien ostamiseen sekä suojelualueiden hoitamiseen liittyvään työhön.

    Helpoin tapa tukea on ”ostaa” pala ikimetsää itselleen tai lahjaksi. Mahdollista on myös liittyä säätiön kuukausilahjoittajaksi, esimerkiksi Metsän Kummiksi.

    Lokakuussa 2018 Luonnonperintösäätiöllä on 83 suojelualuetta Inarista Porvooseen. Pysyvässä turvassa on 1 762 hehtaaria suomalaista luontoa.

    Kuvaus projektista, johon käyttäisitte Ympäristöbonuksen?

    Katso esittelyvideo ja äänestä Luonnonperintösäätiö Partioaitan Ympäristöbonuksen saajaksi. Vuoden 2019 bonustuotoilla hankitaan 365-klubilaisille oma nimikkosuojelualue!

    Esimerkkejä, mitä tekisitte Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Ympäristöbonuksella pystymme ostamaan arviolta neljä hehtaaria ikimetsää 365-klubilaisten nimikkosuojelualueeksi.

    30 000 €

    Ympäristöbonuksella pystymme ostamaan arviolta kuusi hehtaaria ikimetsää 365-klubilaisten nimikkosuojelualueeksi.

    40 000 €

    Ympäristöbonuksella pystymme ostamaan arviolta kahdeksan hehtaaria ikimetsää 365-klubilaisten nimikkosuojelualueeksi.

    http://luonnonperintosaatio.fi/

    Äänestä Luonnonperintösäätiötä

    Minun suuri päiväni -toiminta tekee vakavasti sairaiden lasten unelmista totta

    Minun suuri päiväni ry

    Minun Suuri Päiväni ry on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, joka toteuttaa vakavasti sairaiden lasten ja nuorten unelmia. Tarjoamme vakavasti sairaille lapsille positiivisen ja voimaannuttavan kokemuksen, Minun Suuren Päivän, joka edistää lapsen psyykkistä hyvinvointia ja tekee hänen unelmastaan totta.

    Vakavasti sairaat lapset perheineen tarvitsevat monipuolista tukea selvitäkseen vaativista hoidoista, sairaala-arjesta sekä sairauden aiheuttamasta ahdistuksesta, pelkotiloista ja stressistä. Minun Suuri Päiväni-toiminta edistää lapsen fyysistä ja emotionaalista terveyttä auttaen lapsia tuntemaan enemmän luottamusta, iloa ja toivoa. 

    Kuvaus projektista, johon käyttäisitte Ympäristöbonuksen?

    Ympäristöbonuksella mahdollistamme vakavasti sairaille lapsille ja heidän perheilleen voimaannuttavia mökkipäiviä ja -viikonloppuja oheisohjelmineen. Useamman perheen yhteisten tapahtumien lisäksi käytämme bonusta henkilökohtaisten Suurten Päivien toteuttamiseen, jonka sisältö määräytyy aina lapsen omista toiveista, luovuudesta ja mielenkiinnon kohteista käsin. 

    Kiitos kun olette mukana tekemässä vakavasti sairaiden lasten unelmista totta!

    Video Eevin Suuresta Päivästä löytyy täältä: https://areena.yle.fi/1-4300388

    Video Patrikin Suuresta Päivästä löytyy täältä: https://www.facebook.com/superparksuomi/videos/151896738800110/UzpfSTI2

    Esimerkkejä, mitä tekisitte Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Käyttäisimme mökki- ja luontotapahtumien järjestämiseen n. 3 000 €/tapahtuma.  Järjestäisimme kolme luontotapahtumaa vakavasti sairaille perheille kustannusarvioiltaan yhteensä 9 000 €.

    Henkilökohtaisten Suurien Päivien järjestämiseen käyttäisimme n. 1 500 €/päivä. Järjestäisimme neljä Minun Suurta Päivää kustannusarvioltaan yhteensä 6 000 €.

    Palkkakuluhin, kulukorvauksiin vapaaehtoisille sekä muihin hallinnollisiin kuluihin käyttäisimme yhteensä 3 000 €.

    Näkyvyyden parantamiseen, jolla edistetään yhä useamman vakavasti sairaan lapsen mahdollisuutta saada henkilökohtainen Minun Suuri Päiväni sekä vapaaehtoistyön lisäämiseen ja toiminnan laajentamiseen muihin yliopistollisiin sairaalakaupunkeihin käyttäisimme 2 000 €.

    30 000 €

    Käyttäisimme mökki- ja luontotapahtumien järjestämiseen n. 3 000 €/tapahtuma.  Järjestäisimme neljä luontotapahtumaa vakavasti sairaille perheille kustannusarvioiltaan yhteensä 12 000 €.

    Henkilökohtaisten Suurien Päivien järjestämiseen käyttäisimme n. 1 500 €/päivä. Järjestäisimme seitsemän Minun Suurta Päivää kustannusarvioltaan yhteensä 10 500 €.

    Palkkakuluhin, kulukorvauksiin vapaaehtoisille sekä muihin hallinnollisiin kuluihin käyttäisimme yhteensä 4 500 €.

    Näkyvyyden parantamiseen, jolla edistetään yhä useamman vakavasti sairaan lapsen mahdollisuutta saada henkilökohtainen Minun Suuri Päiväni sekä vapaaehtoistyön lisäämiseen ja toiminnan laajentamiseen muihin yliopistollisiin sairaalakaupunkeihin käyttäisimme 3 000 €.

    40 000 €

    Käyttäisimme mökki- ja luontotapahtumien järjestämiseen n. 3 000 €/tapahtuma.  Järjestäisimme viisi luontotapahtumaa vakavasti sairaille perheille kustannusarvioiltaan yhteensä 15 000 €.

    Henkilökohtaisten Suurien Päivien järjestämiseen käyttäisimme n. 1 500 €/päivä. Järjestäisimme kymmenen Minun Suurta Päivää kustannusarvioltaan yhteensä 15 000 €.

    Palkkakuluhin, kulukorvauksiin vapaaehtoisille sekä muihin hallinnollisiin kuluihin käyttäisimme yhteensä 6 000 €.

    Näkyvyyden parantamiseen, jolla edistetään yhä useamman vakavasti sairaan lapsen mahdollisuutta saada henkilökohtainen Minun Suuri Päiväni sekä vapaaehtoistyön lisäämiseen ja toiminnan laajentamiseen muihin yliopistollisiin sairaalakaupunkeihin käyttäisimme 4 000 €.

    minunsuuripaivani.fi

    Facebook

    Instagram

    Äänestä Minun suurta päivääni

    Hiilineutraali laskupäivä -kampanja

    Protect Our Winters (POW) Finland ry

    Ilmastonmuutos uhkaa Suomen talvia. Lumettomat talvet eivät harmita vain talviurheilun ystäviä, vaan niillä on myös negatiivisia vaikutuksia luontoon ja ympäristöön. Protect Our Winters (POW) Finland ry aktivoi talviliikunnan ystäviä ja talvilajien parissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Kannustamme tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä arjen valintoja sekä vaikuttamaan yhteiskunnassa laajemmin. Olemme osa kansainvälistä POW-liikettä.

    Kuvaus projektista, johon käyttäisitte Ympäristöbonuksen?

    Suomen ilmasto muuttuu rajusti, mikäli ilmastoa lämmittäviä päästöjä ei saada kuriin. Ennusteiden mukaan talvet tulevat muuttumaan kesiä rajummin. Niistä tulee lyhyempiä ja vähälumisempia. Lumettomat talvet eivät harmita vain talviliikunnan ystäviä, vaan niillä on myös negatiivisia vaikutuksia luontoon ja ympäristöön.

    Talvilajien harrastamisesta syntyy useasti päästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Protect Our Winters (POW) Finlandin Ympäristöbonus-kampanjalla haetaan ratkaisuja tähän ongelmaan.

    Kiinnitämme huomiota erityisesti hiihtokeskuksissa syntyviin päästöihin. Hiihtokeskukset ovat nimittäin suuria päästölähteitä. Suurin osa Suomen noin kuudestakymmenestä hiihtokeskuksesta pyörii edelleen uusiutumattomalla energialla, vaikka fossiilisten polttoaineiden käyttö on suora uhka talviurheilun tulevaisuudelle.

    Hiilineutraali laskupäivä -kampanjassa aktivoimme tuhansia suomalaisia talviliikunnan ystäviä kannustamaan hiihtokeskuksia osallistumaan ilmastotalkoisiin ja vähentämään päästöjään. Kampanjaan osallistuminen on helppo, mutta vaikuttava tapa pienentää talviurheiluharrastuksen päästöjä.

    POW Finland toteutti vastaavan kampanjan vuonna 2016, jolloin viisi suomalaista hiihtokeskusta vaihtoi uusiutuvaan energiaan. Nyt aika on kypsä kannustaa enemmistö Suomen hiihtokeskuksista vähäpäästöisiksi. Uuden kampanjan tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa yli puolet Suomen hiihtokeskuksista käyttää uusiutuvaa energiaa ja niissä voi nauttia hiilineutraalista laskupäivästä.

    Esimerkkejä, mitä tekisitte Ympäristöbonuksella, jos saisitte

    20 000 €

    Toteutamme kampanjan pääasiassa verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Luomme verkkoalustan, jossa suomalaiset talviliikunnan ystävät voivat kerätä nimiä adressiin ja vedota suosikkihiihtokeskukseensa, jotta se vaihtaisi uusiutuvaan sähköön. Markkinoimme kampanjaa laajasti, jotta saamme luotua kunnolla kuluttajapainetta, jota hiihtokeskukset eivät voi ohittaa. Sivustolla saa myös helposti tietoa oma kotitaloutensa sähkön vaihtamisesta uusiutuvaan energiaan.

    30 000 €

    Edellisen lisäksi viemme kampanjan alan tapahtumiin, kuten messuille ja itse hiihtokeskuksiin, joissa keräämme nimiä adresseihin. Järjestämme myös POW-päiviä jo hiilineutraalilla tiellä olevissa hiihtokeskuksissa, joiden myötä tuomme esille uusiutuvan energian merkitystä. Haastamme kampanjassa mukaan myös hiihtokeskuksissa toimivat majoitus- ja ravintolapalvelut. Haluamme, että uusiutuva energia säteilee hiihtokeskusten ympäristössä mahdollisimman laajasti!

    50 000 €

    POW haluaa toiminnallaan herätellä myös päättäjiä ja poliitikkoja toimimaan entistä rohkeammin ja nopeammin, jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. Tällä tasolla kampanjamme laajenee vahvasti tapahtumien lisäksi myös päättäjien suuntaan, ja voimme rakentaa esimerkiksi verkkosivuillemme valmiin kampanjakirjeen, jonka avulla jokainen meistä voi olla suoraan yhteydessä päättäjiin. POW keksii ja rakentaa helppoja keinoja, joilla jokainen meistä voi olla piirun verran aktiivisempi, sillä jokaisen meistä panosta tarvitaan!

    protectourwinters.fi

    Facebook

    Instagram

    Twitter

    Äänestä Protect Our Winters Finlandia

    Suosituimmat tuotemerkit

    Uutiskirjeen tilaaminen

    Melkein valmista. Klikkaat nyt enää vain sähköpostitse saamaasi vahvistuslinkkiä!
    Uutiskirjeen tilaaminen

    Ole hyvä ja kirjoita oikea sähköpostiosoite